kop foto
vrijwilligers vacaturebank

Vacatures per organisatie
Alle vacatures
Aanmelden als vrijwilliger

Laatste vacatures

Zoek een vacatureZoekterm

Afspraken met vrijwilligers

Of u nu vrijwilligers in dienst neemt of zelf werkt als vrijwilliger, in beide gevallen is het belangrijk dat  er goede afspraken worden gemaakt. Hieronder volgen een aantal onderwerpen die daarbij aan de orde behoren te komen.
 
Proefperiode
Na het kennismakingsgesprek moet een wederzijdse proefperiode worden afgesproken. Een proefperiode is voor beide partijen belangrijk; zowel organisatie als vrijwilliger kunnen kijken of het goed gaat. Aan het eind van de proefperiode kunnen definitieve afspraken worden gemaakt met betrekking tot de samenwerking. 
Het is goed om in een evaluatiegesprek te letten op eventuele suggesties van de vrijwilliger, bijvoorbeeld om zaken wat anders aan te pakken dan volgens de gebruikelijke werkwijze. Soms kan een frisse kijk op het werk tot verrassende ideeën leiden.
 
Doelstelling
De doelstelling van de organisatie en de plaats/functie van de groep of afdeling waar de vrijwilliger komt te werken moet duidelijk worden gemaakt. De vrijwilliger moet het hier mee eens zijn.
 
Werkzaamheden
Een aantal zaken met betrekking tot de uit te voeren werkzaamheden zullen duidelijk moeten worden vastgelegd: een omschrijving van het werk binnen de organisatie dat van de vrijwilliger wordt verwacht en een concrete beschrijving van de taken waaruit het vrijwilligerswerk bestaat. In de overeenkomst moet uitdrukkelijk worden vermeld dat het om vrijwilligerswerk gaat waarvoor de vrijwilliger (buiten een onkostenvergoeding) geen betaling ontvangt.
 
Werktijden, vakantie en opzegtermijn
Maak van te voren duidelijke afspraken over (vaste) werktijden. Ook wanneer vrijwilligers opgeroepen kunnen worden, moeten afspraken worden gemaakt over voorkeur en beschikbaarheid. Op de vrijwilligers mag geen (morele) druk worden uitgeoefend om zich meer dan de afgesproken tijd in te zetten.
Vakantieafspraken kunnen het best zo vroeg mogelijk worden doorgegeven zodat men gezamenlijk een werkplanning kan maken. Als er een maximale termijn is waarin men kan worden gemist moet dat ook van tevoren afgesproken zijn.Spreek af wat de vrijwilligers moeten doen wanneer ze ziek zijn of plotseling niet kunnen komen.
Bij veel vrijwilligerswerk is een opzegtermijn bij vertrek wenselijk. Het is in ieder geval nodig om het werk goed over te dragen of af te ronden. Maak daar dus goede afspraken over.Ook een organisatie kan redenen hebben om een vrijwilliger op te zeggen. De vrijwilliger moet dan wel de mogelijkheid hebben de precieze redenen te horen om zich te verweren.Bij beëindiging van het werk kunnen vrijwilligers behoefte hebben aan een getuigschrift. Daarin wordt vermeld wat voor werk ze gedaan hebben en of ze een positieve bijdrage hebben geleverd. Voor de organisatie is het een kleine moeite om daaraan te voldoen.

Overleg en inspraak
Voldoende en helder beschreven informatie is voor zowel organisaties als vrijwilligers van het grootste belang. Vrijwilligers moeten kunnen meepraten over het beleid van een organisatie. Wanneer in een organisatie veel vrijwillige medewerkers zijn, is een aparte vrijwilligersvergadering aan te bevelen. Vrijwilligers kunnen daar samen een standpunt bepalen. De status van de vrijwilligersvergadering (adviserend, op sommige terreinen beslissend) moet wel duidelijk zijn. Dit moet statutair zijn geregeld.
Bestuursvergaderingen dienen in de regel openbaar te zijn, en de notulen voor iedereen verkrijgbaar. In het algemeen moet er ruimte zijn voor kritiek en voor nieuwe suggesties. Ook kritiek op betaalde medewerkers moet bespreekbaar zijn, net als het functioneren van de vrijwilligers. Tenslotte zouden ook de vrijwilligers moeten worden betrokken bij de selectie van (zowel betaalde als onbetaalde) nieuwe medewerkers en bestuursleden. Ook dit moet dan wel statutair zijn geregeld.
 
Geschillen oplossen
Wanneer een verschil van mening binnen de organisatie zo hoog oploopt dat er via de gewone overlegorganen geen oplossing komt kan men er door middel van een geschillenprocedure wellicht nog wel uitkomen. Hiertoe moet dan een commissie worden ingesteld van drie personen: twee vertegenwoordigers van de ‘partijen’ en een derde, onafhankelijke persoon die voor beide anderen aanvaardbaar is. Bij de beslissing van deze commissie dient iedereen zich neer te leggen.

 Vrijwilligersovereenkomst
Zowel voor organisaties als vrijwilligers is het goed om alle afspraken op papier te zetten. Weliswaar heeft zo’n overeenkomst niet dezelfde betekenis als een officieel arbeidscontract, maar het schept wel duidelijkheid. Het dient als bevestiging dat het vrijwilligerswerk niet vrijblijvend is, maar dat het zowel van de kant van de vrijwilliger als van de organisatie verplichtingen met zich meebrengt. Klik hier voor een voorbeeld van vrijwilligersovereenkomst.
 
Artikel: vrijwilligers in het gareel houden
Vind u het ook zo lastig om vrijwilligers aan- of bij te sturen in veranderende situaties? Een paar eenvoudige omgangsregels zijn onmisbaar, voor alle partijen. Zeker in het geval van kwetsbare vrijwilligers.

 

 


 


Laatste update website: 07-06-2018
downloads | vrijwilligers@bwi-papendrecht.nl | disclaimer
kantoor:
Seringenstraat 16
3353 VJ Papendrecht
Telefoon: 078-615 47 41
E-mail

vacature plaatsen