kop foto
vrijwilligers vacaturebank

Vacatures per organisatie
Alle vacatures
Aanmelden als vrijwilliger

Laatste vacatures

Zoek een vacatureZoekterm

Fondsenwerving en subsidiemogelijkheden

Naast de eigen inkomsten kan men altijd proberen geld te krijgen via aanvragen bij fondsen of door sponsoring van bedrijven. Meestal gaat het dan om een investering.

Op het kantoor van de BWI vrijwilligerspunt is het Grote Fondsenboek te vinden met een overzicht van alle fondsen in Nederland, voor welk doel men een aanvraag kan doen bij het desbetreffende fonds en op welke doelgroepen een fonds zich richt. Als er een of meerdere fondsen worden geselecteerd voor het doen van een aanvraag, informeer dan bij het fonds naar de procedure en tijdsplanning. Let goed op de tijdsplanning. Meestal gaan er maanden over heen eer er duidelijkheid is of het gevraagde geld wel of niet wordt toegekend. Het merendeel van de fondsen financieren geen projecten, die al begonnen zijn.

Wilt u een beperkt bedrag aanvragen, dan is de AA de Haan Stichting een goede optie om uw verzoek aan te richten. De Stichting heeft ten doel het verlenen van ondersteuning door middel van uitkeringen, aan instellingen of personen in de Alblasserwaard, welke werkzaam of woonachtig zijn in de Alblasserwaard, en hun bezigheden hebben op het charitatieve, culturele of sociale vlak, dan wel zich bezighouden met de zorg voor het milieu, dan wel anderszins het algemene nut binnen de Alblasserwaard beogen. Zie voor meer informatie bij de A.A. de Haanstichting.

In de gemeente Papendrecht bestaat Subsidie Incidenteel die u eenmalig kunt aanvragen voor incidentele activiteiten en projecten die passen binnen het gemeentelijk beleid. Hieronder vallen niet de wijkwensen, culturele initiatieven en incidentele subsidies op het gebied van mondiale bewustwording. De subsidies worden verstrekt

voor eenmalige activiteiten en projecten op de volgende gemeentelijke aandachtsvelden:

Op het terrein van sport bestaat de Subsidie Jeugdsport.

Het doel van de subsidie jeugdsport is instellingen te stimuleren om jongeren tegen een betaalbare prijs in de gelegenheid te stellen sport te beoefenen. Jaarlijks wordt  aan diverse sportverenigingen subsidie verleend, ten behoeve van jeugdleden. Dit onder de voorwaarde dat het een sportvereniging zonder commercieel oogmerk betreft.

Naast deze subsidies is er een Subsidie Structureel. De gemeente stelt jaarlijks een bedrag aan subsidie ter beschikking om burgers en organisaties in de gelegenheid te stellen om te werken aan de veiligheid, leefbaarheid en de sociale samenhang van de stad. De subsidie wordt jaarlijks verdeeld over diverse aandachtsgebieden. (bron website gemeente Papendrecht)

Voor meer informatie over de hoe te aanvragen, de eisen en wijze van aanvragen kunt u terecht op de site van de gemeente Papendrecht.
 
Naast de fondsen en subsidies willen wij u wijzen op Stichting Leergeld en het Project in Veilige Handen.

Stichting Leergeld
Op dit moment leven in Nederland ongeveer 327.000 kinderen in gezinnen met lage inkomens in een situatie waarin er dagelijkse spanning is over het al dan niet kunnen voorzien in de eerste levensbehoeften. Voor deze kinderen bestaat er een reëel risico op sociale uitsluiting, omdat ze om financiële redenen niet of onvoldoende kunnen deelnemen aan activiteiten op school en in het sociaal-maatschappelijke leven. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. De huidige bestaande voorzieningen van gemeenten en particuliere organisaties zijn niet toereikend om al deze kinderen te helpen.

Leergeld wil hierop inspringen door op een duurzame manier te investeren in de participatie en ontwikkeling van deze kinderen, die zonder extra steun aan de zijlijn van de samenleving terecht dreigen te komen.

Het motto van Leergeld is: "Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen". Mocht u geconfronteerd worden met een kind of zijn/haar ouders, dat graag aan een activiteit van uw organisatie wil meedoen, maar geld een belemmering is, dan kunt u hen ook wijzen op de stichting Leergeld. Meer informatie over het werk van deze stichting en een mogelijke bijdrage in de bekostiging is te vinden via Leergeld.

In veilige handen 
Dit project heeft tot doel sexueel misbruik van minderjarigen binnen vrijwilligersorganisaties tegen te gaan. Dit project biedt organisaties een hulpmiddel om gedragsregels en een stappenplan op te stellen om het onderwerp bespreekbaar te maken. Daarnaast staan in het plan regels, die een organisatie moet volgen als zij te maken heeft met een geval van sexueel misbruik. Ook is er een risicoprofiel gemaakt, waarmee vrijwilligersorganisaties zelf kunnen beoordelen voor welke functies ze een verklaring omtrent gedrag (VOG) willen aanvragen aan nieuwe vrijwilligers. Meer informatie kunt u lezen op de website.
Vrijwilligersorganisaties die werken met minderjarigen en kosten voor een VOG maken, kunnen teruggave van deze kosten aanvragen. U kunt deze kosten declareren d.m.v. een email te sturen naar het vrijwilligersteunpunt onder vermelding van het project In veilige handen, kopie factuur (VOG), naam organisatie en bankrekeningnummer.

 

 

Laatste update website: 07-06-2018
downloads | vrijwilligers@bwi-papendrecht.nl | disclaimer
kantoor:
Seringenstraat 16
3353 VJ Papendrecht
Telefoon: 078-615 47 41
E-mail

vacature plaatsen